พูดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในการเจรจาทางธุรกิจ

ในการเจรจาด้านธุรกิจ เมื่อต้องติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการ นอกจากเนื้อหาที่นำเสนอจะสร้างแรงจูงใจให้คู่ค้าหรือลูกค้าคล้อยตามและบรรลุเป้าประสงค์ได้แล้ว วิธีการพูดก็เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ไม่อาจละเลยหรือมองข้ามไปได้ ในหลาย ๆ ครั้งการประสบความสำเร็จทางธุรกิจคำพูดรวมถึงวิธีการพูดกลับมีผลมากกว่าเนื้อหาที่พูด คำพูดที่ดีจะสามารถดึงดูดใจคน โน้มน้าวความคิดและก่อให้เกิดความประทับใจได้ คำพูดจึงถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่หากใครมีกลวิธีการพูดยอดเยี่ยมก็เสมือนมีอาวุธเลิศอยู่ในมือทีเดียว เคล็ดลับในการเจรจาธุรกิจด้วยคำพูดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้


เคล็ดลับ 7 อย่างของการเจรจา

1 พูดด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยน่าไว้วางใจ
เชื่อไหมว่าระดับโทนเสียงและสำเนียงในการพูดนั้นมีผลต่อผู้ฟังในปริมาณเท่ากันกับเนื้อหาที่คุณพูด แม้ว่าคุณจะมีเนื้อหาที่น่าฟังให้ประโยชน์สาระแก่ผู้ฟัง เป็นถ้อยคำที่ไพเราะสักเพียงใดก็ตาม แต่หากน้ำเสียงการพูดของคุณไม่รื่นหูผู้ฟังมีแนวโน้มอย่างมากที่จะไม่เชื่อในคำพูดของคุณและบางครั้งถึงกับไม่ใส่ใจจะฟังและรับรู้ถึงสิ่งที่คุณพูดด้วย การพูดเจรจาธุรกิจไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะตอนที่พูดคุยเนื้อหาตกลงข้อธุรกิจเท่านั้น แม้แต่การติดต่อในครั้งแรก การพูดผ่านโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้ยังผลต่อความประทับใจ ความน่าเชื่อถือในเวลาต่อมาทั้งสิ้น ผู้ที่มีน้ำเสียงท่วงทำนองในการพูดและโทนเสียงที่อบอุ่นคุ้นเคยและน่าไว้วางใจจะได้เปรียบมากกว่า โทนเสียงที่ค่อนข้างทุ้มต่ำเล็กน้อยจะให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าเชื่อถือ ในขณะที่โทนเสียงสูงเล็กน้อยก็จะให้ความรู้สึกจริงใจ กันเองและสดใส เคล็ดลับก็คือเลือกโทนสีให้เหมะกับสถานการณ์และเนื้อหาที่จำพูดด้วย

2 พูดด้วยถ้อยคำที่จริงใจ
ความจริงใจเป็นเรื่องที่สัมผัสกันได้และหลอกลวงได้ยาก การจะพูดให้ผู้ฟังสัมผัสถึงความจริงใจนั้นมีองค์ประกอบคือ เราเองต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เราจะพูดออกไปเสียก่อน มองหาข้อดีในเนื้อหาที่เราจะพูดส่งความรู้สึกและเจตนาที่ดีออกไปขณะที่พูด ความรู้สึกและเจตนาที่ดีจะส่งผลไปถึงจังหวะจะโคนและน้ำเสียงที่พูดได้อย่างคาดไม่ถึง ความหมายบางอย่างที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปถึงคนที่เราติดต่อธุรกิจด้วย อาจจะเลือกใช้คำสื่อความหมายเดียวกันได้หลายคำ ให้เลือกใช้คำที่ชัดเจนและฟังดูจริงใจที่สุด สิ่งนี้จะเกิดผลต่อผู้ฟังแม้จะดูละเอียดและเหมือนเล็กน้อย

3 พูดด้วยน้ำเสียงและคำพูดที่เปี่ยมพลังความเชื่อมั่น
ไม่ว่าในการติดต่อธุรกิจลักหษณะใดก็ตาม ความเชื่อมั่นคือสิ่งที่คู่ค้าและลูกค้าของคุณต้องการ ดังนั้นจงให้ความสำคัญกับน้ำเสียงและคำพูดขห้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมั่นที่สุด จังหวะในการพูดที่ดีต้องไม่เร็วรัวหรือช้าเนิบเกินไป แต่ก็ไม่ควรพูดด้วยจังหวะเดียวกันทุก ๆ ประโยค เลือกคำพูดที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ฟังคุณสามารถสังเกตจังหวะในการพูดของคุณและฝึกฝนการพูดที่หน้ากระจกกับตัวเองได้ นอกจากคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนคำในการพูดให้เกิดความเหมาะสมน่าเชื่อถือแล้ว ยังทำให้คุณเห็นท่าทางของตนเองเมื่อพูดประโยคเหล่านั้นเช่นกัน

4 สายตาและคำพูดต้องสอดคล้องกัน
การทอดสายตาหรือสบตาของคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างบุคคลหรือเป็นการพูดในที่ประชุม สายตากับคำพูดควรจะสอดคล้องกันในรูปแบบที่พอดี สายตาของผู้พูดเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนต่อผู้ฟังเมื่อได้มอง บางครั้งการทำสายตาล่อกแล่ก ไม่แน่ใจหรือกังวล แม้แต่การไม่กล้าสบตาหลบเลี่ยง มองผ่าน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อผู้ฟังทั้งสิ้น ดังนั้นการพูดให้สำเร็จเมื่อเจรจาธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับสายตาที่สอดคล้องกับคำพูด

5 รู้จังหวะในการนิ่งเงียบ
บางครั้งการนิ่งเงียบก็ให้ผลในสองทาง การนิ่งเงียบที่ถูกจังหวะก็มีผลลัพท์อันดีเลิศเช่นเดียวกับการพูดที่ดีด้วยเช่นกัน ในการเจรจาติดต่อธุรกิจ เมื่อคุณต้องเป็นฝ่ายพูด จงอย่ายึดเอาเวลาทั้งหมดพูดแต่ผู้เดียว ควรเปิดช่องว่างการสนทนาด้วย เพราะเมื่อเรานิ่งเงียบโดยเฉพาะในชั่วครู่หลังการกระตุ้นเร้าหรือโน้มน้าวจิตใจ ผู้ฟังจะทบทวนคำพูดของเราในหัวและคล้อยตามกับเนื้อหาที่ดีนั้นได้ง่าย การพูดเก่งต่างจากการพูดมากตรงที่ การพูดเก่งไม่สำคัญที่ปริมาณประโยคและเนื้อหา แต่เป็นใจความที่ชัดเจนเล็งผลและจังหวะของการนิ่งเงียบนั่นเอง

6 คำพูดกระตุ้นเร้าในเวลาอันควร
เมื่อมีการเจรจาธุรกิจ สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือการทำให้อีกฝ่ายยอมรับในเงื่อนไขของเรา ซึ่งต้องการคำพูดที่มีพลังในการโน้มน้าวจิตใจให้เห็นด้วยและคล้อยตาม กระตุ้นเร้าให้เกิดการตัดสินใจ เพราะต่อให้คุณพูดดีพูดเก่งสักเท่าไร หากไม่เกิดกระบวนการสุดท้ายคือการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังที่ต้องการแล้ว การเจรจาธุรกิจครั้งนั้นก็เปล่าประโยชน์ ดังนั้นเราควรรู้จักจังหวะในการพูดกระตุ้นเร้าให้เกิดการตัดสินใจ สิ่งที่จะช่วยสังเกตว่าเมื่อใดควรมีการพูดกระตุ้นเร้าให้เกิดการตัดสินใจก็คือ เมื่อเราได้พูดใจความสำคัญทั้งหมดแล้วและผู้ฟังเข้าใจ แสดงออกถึงสีหน้าท่าทางแววตา อากัปกริยาและคำพูดที่คล้อยตาม นั่นเป็นสัญญาณว่าอาจจะถึงเวลาที่เราสมควรจะพูดให้เกิดการกระตุ้นเร้าการตัดสินใจให้คล้อยตามได้แล้ว

กลวิธีและเคล็ดลับในการพูดเจรจาธุรกิจนั้นนอกจากจะรับทราบเคล็ดลับและวิธีการเป็นทฤษฎีแล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะนำไปฝึกฝนเพื่อให้สามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีบุคลิกการพูดที่ดี การเจรจาธุรกิจทุกครั้งก็จะประสบความสำเร็จได้

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!